LEIEBETINGELSER FOR LANGTIDSBILUTLEIE (1-2021)

Norges bilutleieforbunds leievilkår er gjeldende leiebetingelser for Langtids bilutleie – Sørlandsdekk as.

Følgende presiseringer og tillegg til bilutleieforbundets leievilkår gjelder for Langtids bilutleie – Sørlandsdekk as

Avtaletyper: Abonnement eller tidsbegrenset leiekontrakt

For begge avtaletypene skal leietaker i leieperioden sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk, renhold og lignende. Ved tvil om vedlikehold skal utleier kontaktes. Utleier sørger for dekkskifte vår og høst, samt nødvendig service. Skader på bilen skal uten opphold meddeles utleier på tlf. 900 32 710 el. epost: post@sorlandsdekk.no

Abonnement fornyes automatisk hver 30. dag til det blir oppsagt. Ny leie faktureres eller trekkes 1 uke før neste 30 dagersperiode begynner. Bilens km stand registreres ved abonnementsstart.

Tidsbegrenset leiekontrakt utløper automatisk på utløpsdato. Fornyelse av avtale må meddeles oss en uke før utløpet av avtalen sammen med bilens km stand for å sikre ny leie. Leiebeløp må være betalt før ny leieperiode starter hvis ikke annet er avtalt.

Aldersgrense er 23 år (kan red. mot tillegg) og alle sjåfører må ha hatt førerkort i min. 2 år. Vi gjør oppmerksom på at leietaker og evt. ekstrasjåfører må vise godkjent førerkort, og sjåførnavn er angitt i kontrakten.

Følgende kredittkort er godkjent som betalingsmiddel: American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard og Visa. Vi aksepterer normalt kun kredittkort som betaling. Debetkort med Visa og Mastercard, herunder VIPPS, aksepteres også. Fakturering må avtales særskilt. Det kan bli foretatt kredittsjekk av alle leietakere før utlevering av bil, og krav om evt. depositum inntil et beløp tilsvarende månedsleie + egenandel.

Alle leieforhold har egenandel ved skade. Vår egenandel er kr 25000. Egenandelen kan reduseres til kr 8000,- mot tillegg. Tegning av egenandelsreduksjon må gjøres ved leieforholdets start.

Utlevering og tilbakelevering skal foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid hvis ikke annet er avtalt. Bilen er utlevert med full tank, rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader, j. jf. leiers undersøkelsesplikt.

Ved innlevering skal bilen leveres med full tank (kr 19 + mva for manglende drivstoff +gebyr) og være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen. Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte. Det påløper tilleggsavgifter for mangler ved innlevering.

HENTING / LEVERING Levering og henting kan skje fra andre steder når det er avtalt ved avtaleinngåelsen.

AUTOPASS-passeringer vil bli belastet separat uten adm. gebyr, mens alle andre typer utlegg som viderefaktureres leietaker tillegges adm. gebyr.

Alle våre biler er dekorert med dekor. Ønskes en bil uten dekor eller egen dekor tilkommer et tillegg etter avtale.

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i disse leiebetingelser og leiekontrakten som leietaker ved sin signatur på leiekontrakten aksepterer. Betaling av leien anses som tilsvarende aksept.

Leiekontrakten inneholder informasjon om kjøretøy, leietid og priser for det aktuelle leieforholdet.

Norges bilutleieforbunds leievilkår (Utarbeidet i samarbeid med NHO Reiseliv)

 

1. Leieforholdets varighet
Leieforholdet gjelder det kjøretøy som er nevnt på forsiden av denne kontrakt i den tidsperiode som er angitt. Kjøretøyet skal tilbakeleveres senest på det avtalte tidspunkt.
Tilbakelevering anses for å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i utleiers
besittelse innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid. Dersom kjøretøy og bilnøkler
tilbakeleveres utenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid gjelder tilbakeleveringen fra
førstkommende virkedag. Dersom det foreligger saklig grunn kan utleier kreve kjøretøyet
tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte.
Leietaker kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere
kjøretøyet. Leieforholdet kan forlenges etter forutgående avtale med utleier.
Utleier har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jfr.
Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette dekkes av
leietaker.
Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på
leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier.

2. Leietakers ansvar
I leieperioden og helt til kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for
kjøretøyet og bruken av det.
Leietaker plikter å betale følgende:
• Leiens pris slik den er avtalt i leieavtalen.
• Forsikringspremier slik det er avtalt i leieavtalen.
• Pris for tilbakelagt kjørelengde slik det er avtalt i leieavtalen.
• Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag på 20 % i forhold til veiledende pris
eventuelt et høyere tillegg og/eller gebyr dersom dette er avtalt på leiekontraktens forside.
• Pris for enveisleie dersom dette er avtalt i leiekontrakten
• Eventuelle kostnader i sammenheng med tilbaketransport av kjøretøyet dersom dette
tilbakeleveres på annet sted enn avtalt.
• Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med
• illegg av merverdiavgift og den margin utleier eventuelt beregner.
• Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der
bileier (utleier) hefter solidarisk med bilfører (leietaker).2
• Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i leieperioden, herunder også hærverk og
tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel.
• Det beregnes imidlertid én egenandel per skadetilfelle.
• Foruten skader står leietaker også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring
– innvendig og utvendig – av særlig/spesielt tilsmusset bil, f eks rengjøring etter hund eller
røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet
innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinær arbeid.
• Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap utleier lider som
følge av at kjøretøyet er ute av trafikk.
• Dersom leietaker ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt leievilkårene
eller vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte
egenandel tilsier.
• Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på leievilkår eller vegtrafikklov vil
leietaker måtte stå fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden.

• Utleiers utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder alle lovlige
gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976, fra forfall og til betaling skjer.

3. Leietakers plikter
3.1. Undersøkelsesplikt
Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet umiddelbart etter at dette er
stillet til leietakers rådighet samt å forvisse seg om at alle skader er notert på leieavtalen
eller et vedlegg til denne.
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt.
Utenlandske leietakere har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førekortbestemmelser og regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikk.

3.2.Vedlikeholdsplikt
Leietaker skal i leieperioden sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn
til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold skal utleier
kontaktes.

3.3.Plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet
Leietaker plikter å behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:
• Disponere over kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser for å
føre kjøretøyet besittes med hensyn til kjøretøyets art og dets bruk.
• Ta kjøretøyet ut av landet, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er innhentet.
• Mot vederlag befordre passasjerer.
• Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke
begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse:
• Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.
• Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.
• Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.
• Overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen sjåfør enn godkjent av
utleier.
• Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.
• Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring.
• Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy.
• Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.
• Fylle feil drivstoff.
• Fjerne bompengebrikke, eller bytte denne med en annen brikke.
• Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller
omgivelser skades.
• Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse
eller sette flekker.
• Felgkjøre dekk.
• Parkere ved hustak der det er oppsatt anvisere for takras(?) eller hvor det åpenbart
er fare for takras.
• Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell.
• Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets høyde,
bredde eller lengde.
• Kjøre utenfor offentlig vei eller i område stengt for alminnelig ferdsel.

4. Utleiers plikter
Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til leietakers rådighet.
Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand og inneholde minst 20 liter drivstoff eller oppladede batterier for elektriske biler.
Utleier plikter å holde kjøretøyet ansvarsforsikret i samsvar med bilansvarslovens regler.
Utleier plikter å inspisere kjøretøyet for skader innen 6 timer etter innlevering, eventuelle funn og/eller krav må være meddelt leietaker innen 24 timer etter innlevering. Fristen løper kun innenfor stasjonens åpningstider. Se for øvrig pkt. 1.

5. Leietakers rettigheter
Dersom utleier i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan
leietaker heve leiekontrakten. Utleier må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe 4
misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har klaget over mangelen, kan leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag.
Leietaker kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av utleiers mislighold, for så vidt utleier ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor hans
kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilene, jf. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
Leietaker taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom han ikke innen rimelig tid etter han har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir utleier melding om dette.
Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til leietakers kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, gir ikke
leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet,
vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet brakt tilbake til utleiers stasjon. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleier besørger i så fall kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for leietakers eventuelle tap eller forpliktelser.

6. Ansvarsfraskrivelse
Utleier har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.
Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller
annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.
Utleier har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som f eks skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

7. Sikkerhet og oppgjør
Utleier kan kreve at leietaker stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på debet-/kredittkort, bankinnskudd, kontantbeløp eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.
Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers debet-/kredittkortreservasjon eller
depositum for leiebeløp basert på tid og kjørelengde, bompenger og andre gebyrer eller avgifter samt drivstoff og evt. vedlikehold.

8. Avtaleformaliteter
8.1 Endringer
Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.
8.2 Lovvalg
Denne kontrakt er underlagt norsk rett.
8.3 Verneting
Leietaker vedtar det av utleiers forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet.

Back to Top