LEIEBETINGELSER FOR TILHENGERUTLEIE

Generelle Vilkår

  1. Tilhengerens bruk. Leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende tilhenger og dens anvendelse blir overholdt. Dette gjelder blant annet krav til førerkortklasse, egenskaper ved trekkvogn og generelle/lokale parkeringsbestemmelser, overlast m.m. Leietaker svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk for øvrig. Tvister mellom leietaker og andre rettighetshavere/tredjeparter/fornærmede, skal ikke på noen måte belastes utleier. Dersom «fornærmede» tredjepart skulle rette krav til utleier som eier av utstyr, vil utleier ha full regress ovenfor leietaker mht. krav, samt et gebyr på minimum kr. 500,‐. Tilhengeren med utstyr kan bare benyttes av leietaker eller for dennes regning. Leietaker har det fulle ansvar for tilhengeren fra og med besiktigelse ved utlevering til og med innlevering og avsluttende besiktigelse.

For bruk utenfor Norges grenser, kreves utleiers skriftlige samtykke + et depositum på kr. 3000,‐.

  1. Leietaker har plikt til å besiktige tilhengeren og rapportere til utleier hvis det skulle være feil eller mangler ved tilhengeren. Leietaker har rett il å underkjenne en på forhånd bestilt tilhenger hvis man kan påpeke konkrete feil eller mangler på tilhengeren. Utleier plikter da å komme opp med en tilsvarende tilhenger – eller tilhenger som leietaker kan akseptere som erstatningshenger. Hvis dette ikke kan gjennomføres fordi alle tilhengere er utleiet eller skadet – eller av andre årsaker er ute av drift, har leietaker anledning til å kansellere avtalen. Utleier plikter da å betale tilbake hele forskuddsbeløpet uten ugrunnet opphold.
  2. Stell av tilhengeren og eventuell skade. Leietaker skal passe godt på tilhengeren og tilliggende utstyr. Leietaker er i leieperioden ansvarlig for skade på tilhengeren uansett årsak. Leietakers egenandel for skader er ubegrenset (husk at bilens forsikring gjelder ved skader). Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademelding – evt. i samarbeid med relevante, involverte 3dje parter. Manglende skademelding medfører at utleier retter krav direkte til leietaker uansett skade og ansvar. Dersom henger blir stjålet fra leietaker, skal leietaker umiddelbart melde tyveriet til politiet. Kopi av anmeldelse leveres hos utleier. Eventuelle avgrensede skader belastes leietaker ved tilbakelevering i henhold til prisliste for reservedeler samt et gebyr på kr. 300,‐. For mer omfattende skader vil det oversendes krav/faktura i henhold til reparasjonskostnader, gebyr og tap for driftsavbrudd. Ved grov uaktsomhet som f.eks. overbelastning av henger etc., er leietaker ubegrenset ansvarlig for enhver skade.
  3. Av‐ og ombestilling. Ønsker leietaker å avbestille eller endre leietiden, må dette skje senest et døgn før bestilt utleveringstidspunkt. Av‐ eller ombestillinger etter dette vil minimum bli belastet med 4 timers leie. Hvis leietaker ønsker å flytte tidspunktene for inn‐ eller utlevering, forutsetter dette at tilhengeren – eller tilsvarende tilhenger – er ledig innenfor den nye ønskede leietiden. Hvis ikke, kan utleier fratre avtalen med ovenfor nevnte betingelser.
  4. Tilbakelevering av tilhenger. Tilhengeren skal leveres tilbake til Utleies adresse, dvs. samme sted som utlevering og til avtalt
  5. Forsinkelse med tilbakelevering. Leietaker plikter å tilbakelevere tilhengeren til avtalt tid. Forsinkelser belastes i tillegg til ordinær pris med 100% tillegg av leiepris. Forsinkelse utover ett døgn belastes med kr 2000 pr påbegynt døgn. Innhenting belastes med kr. 500,‐ pr time + kr. 10,‐ per kilometer.
Back to Top